Activeren

Door op ´Activeren´ te drukken geef ik aan kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Milestone Dating en daarmee akkoord te gaan.

Voorwaarden

Algemeen
In deze privacy voorwaarden staat beschreven hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt door Milestone. Milestone is onderdeel van Indrukmakers B.V.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Met uw inschrijving bij Milestone laat u diverse persoonsgegevens achter, zoals uw contactgegevens, uw voorkeuren en interesses, foto's etc. Deze persoonsgegevens worden door Milestone voor verschillende doeleinden gebruikt. Allereerst worden uw persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering van de diensten van Milestone. Daarbij gaat onder andere om: opstellen van een profiel binnen Milestone, matchen van uw profiel met andere profielen, in contact treden met anderen, controle van uw status door Milestone, etc. Voor betalingen gelieerd aan het lidmaatschap van Milestone, worden de in dat kader relevante gegevens verzocht en verwerkt. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor statistische analyses, onder andere ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van strategie en marketingactiviteiten. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief door Milestone, alsmede voor marketingactiviteiten om u - per post, e-mail, telefoon of op andere wijze - te informeren over producten en diensten van Milestone. Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor Milestone.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens
Mocht u ervoor kiezen om zogenaamde bijzondere persoonsgegevens - daarbij kan gedacht worden aan persoonsgegevens omtrent uw geloof, gezondheid, sexuele leven, politieke gezindheid etc. - in uw profiel op te nemen of anderszins te verstrekken, dan stemt u er expliciet mee in dat deze bijzondere persoonsgegevens voor de hiervoor omschreven doeleinden verwerkt mogen worden door Milestone. Verstrekking persoongegevens aan derden Milestone kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo staat de database van Milestone bij een derde partij opgeslagen. Indien deze derden daarbij de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens, zullen zij deze alleen verwerken ten behoeve van Milestone. Zonder uw voorafgaande toestemming zal Milestone geen persoonsgegevens aan derden verstrekken voor marketingdoeleinden. Daarnaast stemt u ermee in dat uw profiel en overige door u beschikbare persoonsgegevens aan andere leden van Milestone zichtbaar worden gemaakt. Ook uw persoonsgegevens die via zogenaamde API's beschikbaar worden gesteld, kunnen aan andere leden van Milestone zichtbaar worden gemaakt. Meer informatie over API's treft u hieronder aan. Uw contactgegevens en uw bankgegevens zullen nimmer door Milestone aan andere leden van Milestone zichtbaar worden gemaakt.

Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Milestone maakt om verschillende redenen gebruik van cookies. Door middel van cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen zonder iedere keer al uw inloggegevens in te hoeven typen ('autologin'). Door het gebruik van cookies kan Milestone ook de belangstelling van bezoekers van Milestone in kaart brengen zodat Milestone kan worden verbeterd. Met behulp van cookies kan Milestone zich bovendien naar uw gebruik ervan instellen. Ook kan Milestone deze informatie gebruiken om u gerichte informatie toe te sturen. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van Milestone.

API's
Milestone kan gebruik maken van zogenaamde API's, wat staat voor Application Programming Interfaces. Indien u toestemming geeft aan een API's zal er communicatie ontstaan tussen de betreffende website (bijvoorbeeld Facebook) waarvoor de API toestemming vraagt en Milestone. Als gevolg daarvan kan de informatie die u achter heeft gelaten binnen die betreffende website (bijvoorbeeld Facebook) gedeeld worden met Milestone. Zo zal tijdens uw chatsessies met andere leden van Milestone via een API toestemming worden gevraagd uw foto’s van die andere websites op te halen en te delen met de andere leden in de chatsessie. Deze foto's komen dan ad random in beeld tijdens uw chatsessies. U hoeft hiervoor niet apart ingelogd te zijn op dergelijke websites. Voor het plaatsen van een API zal altijd om uw toestemming worden gevraagd, welke te allen tijde weer ingetrokken kan worden.

Beveiliging van persoonsgegevens
Milestone respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de door haar verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database die uitsluitend toegankelijk is voor die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is. Door gebruik te maken van passende technische en organisatorische maatregelen tracht Milestone haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik. Milestone is echter niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of enig ander (onrechtmatig) gevolg aan bestanden of gegevens.

Overdracht activiteiten
Indien Milestone door Indrukmakers B.V. verkocht wordt of wanneer onderdelen daarvan aangekocht worden door of fuseren met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Wijzigingen Privacy Statement
Milestone behoudt zich het recht voor haar privacy statement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy Statement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.